НАШАТА КОМПАНИЯ

БЕЙТ АД е компания за почистващи и перилни препарати, създадена през 1992 г. През 2000 г. компанията инвестира над 2 млн. евро в изграждането на административна и складова база в центъра на София (Казичене), която през 2006 г. също се използва за основна база за дейността на фирмата за износ в съседните страни.

През 2007 г. Бейт стартира изпълнението на план от 2.5 милиона евро инвестиции за изграждането на модерен логистичен център и складова площ от над 5 000 кв.м. в София (Казичене).Увеличаването на дейностите на компанията до голяма степен се дължат на успешното сътрудничество с чуждестранни партньори и БЕЙТ разработва план за услуги за продажба.

Нашата сила...вашата лоялност!

Ние започнахме нашето бизнес пътуване през 1992 г. водени от ясната представа, която ни призовава да предложим на всяко семейство всекидневното качество на живот, което то заслужава.

Ние успяхме да отговорим на това призвание, благодарение на вашата вяра и доверие в нас, както и на нашите трайни ръководни принципи, които ние ценим като пътеводна светлина по нашия път към успеха. Такива принципи като отговорност,иновация, динамично еволюционно развитие, социален принос,конкурентноспособност и използването на възможно най-добрите налични технологии, са се превърнали в трайни аспекти от нашата корпоративна култура.

Днес Бейт, голямо българско предприятие, продължава своето пътуване със същата движеща сила и ангажираност.

Винаги приятелски настроени,винаги лоялни, винаги новатори в изграждането на потребителското доверие и лоялност от поколение на поколение с продуктите, които са печелили сърцата и ума на българските домакини от момента, в който са започнали да ги използват.

За вас

За вашата грижа за дома .. която е наша грижа.

От самото начало до ден днешен, след като сме преминали през дълъг период на развитие, ние оставаме все така динамична и развиваща се компания. Ние черпим сила от ангажимента и приноса на нашия народ, както и от нашата водеща визия, която ни призовава да снябдяваме нашите клиенти с първокласни продукти предназначени да подобрят всекидневното качество на живот на всяко семейство.

Целите, които ни водят и на които ние сме отдадени, и служат като ръководни принципи са изброени по-долу:

 • Отговорност
 • Иновация
 • Динамично развитие
 • Социална отговорност
 • Конкурентноспособност
 • Използване на най-добрата възможна технология

Ние сме ангажирани винаги да работим усилено, с ясно чувство за мисия, почтеност и увереност, уважавайки нашите партньори и всички останали. Ние следваме тези ценности във всички наши ежедневни корпоративни дейности, като правим всичко каквото е възможно, хуманно да изпълним нашата мисия и целите, които сме поставили за себе си и нашата компания.

          Ние сме много горди,че постоянно печелим предаността на българските потребители, че сме в състояние да развием стабилни дългосрочни работни взаимоотношения с нашите клиенти, основани на взаимно уважение; че продължаваме нашето бизнес пътуване със същия ентусиазъм, решителност и отдаденост на мечтата, с която започнахме; и че ние предлагаме продукти от най-високо качество, предназначени за постоянното печелене на клиенти и изграждане на лоялност на потребителите от поколение на поколение.

Защото никой не знае най-добре нуждите на българското семейство както ние.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да се налагат по-високи стандарти за изпълнение целящи производството на високачествени продукти.

Да се изледват и откриват потребителските нужди, както и производството на продукти, които затвърждават връзката между цена и качество.

Винаги да сътрудничи във вечната борба за подобряване качеството на живот на българското семейство.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ВЯРВАНИЯ

РАБОТНИЦИ: Ние уважаваме правата и достойнството на всеки човек, независимо от възраст, пол, религиозна принадлежност или национален произход. Ние прилагаме тези принципи и потвърждаваме убеждението ни, че нашите работници и персонал са най-големият ни капитал. Ние наемаме и насърчаваме нашите служители по критерии съответстващи на техните заслуги и способности, съгласно изискванията за всяка конкретна позиция. Ние предпочитаме да говорим на един и същ език помежду си и да имаме достъп до цялата информация необходима за вземането на ефективни решения. Ние искаме да действаме заедно като добре обучен екип, с една обща цел и визия,които да гарантират успеха ни.

ПОТРЕБИТЕЛИ: Ние съчетаваме всички иновативни идеи, висши знания и интелект, революционни системи за производство и канали за дистрибуция. Нашата цел е да предоставим на нашите потребители възможно най-голям избор от висококачествени продукти. С оглед на това, ние работим усилено, за да ограничим разходите ни, така че да можем да поддържаме задоволителни и конкурентни цени, които потребителите могат да си позволят. Нашите продукти са подходящо етикетирани и се предлагат с достатъчно инструкции,които да осигурят безопасността на потребителите.

КЛИЕНТИ: Взаимоотношенията с нашите клиенти се основават на уважение, бързина и последователност, винаги поддържани в духа на сътрудничество и взаимно доверие.

ДОСТАВЧИЦИ: Ние предоставяме на нашите доставчици възможността да направят справедлива печалба и виниги се отнасяме към тях със съпричастност и колегиално разбиране.

АКЦИОНЕРИ: Ние управляваме всички дейности на фирмата ни в съответствие с общоприетите принципи и норми, които имат за цел нейната стабилна поддръжка и развитие. Ние изпълняваме нашите функции с чувство на отговорност към всички наши акционери, информираме ги своевременно, редовно и надеждно за целия обхват от дейности, включващи финансовото ни положение и изпълнение.

ОБЩЕСТВО-СРЕДА: Ние изпълняваме нашите функции с остро чувство за отговорност и изразяваме това чрез нашето уважение към естествената ни околна среда и човешки ценности. Ние подкрепяме-според степента на нашите възможности- функции и дейности, които да подобрят качеството на живот на нашето общество и на по-широк район от жители. Всяка една от нашите бизнес дейности съдържа всички необходими ценности и принципи, които се изискват от съвременното общество от водеща фирма като нашата.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 • Грижа
 • Новаторство
 • Социална грижа
 • Надеждност
 • Качество / Обслужване

Грижа: Първата ни отговорност е към всички тези потребители, които използват нашия продукт и това е така, защото потребителят е нашият най-голям приоритет и неговите предпочитания са наша основна грижа.

Новаторство: Ние винаги сме следвали новаторски подход на мислене при създаването на нашите продукти. То се основава преди всичко на използване на съвременна технология и отразява нуждите както на потребителите, така и на обществото, в рамките на които се провеждат нашите дейности.

Социална грижа:Ние се стремим да останем доверени социални партньори, и като неразделна част от обществото ние се стремим да изпълняваме нашите задължения с уважение и отговорност към нашите колеги,обществото и околната среда. Ние подкрепяме действия и практики, които допринасят за опазването на околната среда и подобряване всекидневното качество на живот на всички жители в по-широкия регион.

Надеждност:Ние сме известни със своята честност и откритост към всички останали, и посредством нашите всекиднени дейности ние печелим доверието и увжението на всички, с които работим. Ние държим и следваме нашите основни вярвания и ценности в нашите ежедневни дейности и решения.

Качество / Обслужване : Ние отделяме голямо внимание на принципите на тотално управление на качеството във всичко, което правим. За нас това означава следното: точната комбинация от иновативни идеи,по-висши знания, нови системи за производство, които да допринесат за създаването на най-високо качество на продуктите и услугите.

Освен това, ние в Бейт приветстваме и се придържаме към следното:

 • Зачитане на човешкия фактор и личните цели на всеки един.
 • Справедливо и равно отношение, и равни възможности за всички.
 • Честност, безпристрастност, разбирателство и отговорност за резултатите.
 • Открит стил на комуникация и прозрачност.
 • Постоянно подобряване на обучението.

Нашата цел е ефективно да допринесем за реализацията на мисията и целите на Бейт, чрез използването и развитието на най-модерните системи и методи за управление на човешките ресурси, с намерението да:

 • Набиране на персонал
 • Задържане на служителите
 • Насърчаване

Развиване и превръщане на Бейт в най-добрата компания на пазара на труда, където всеки желае да работи.